Lokaal Plan van Aanpak (LPA)

De vijf gemeenten stellen halfjaarlijks een LPA op. Dit geeft de prioritering aan van het beoordelen en (indien nodig) versterken van gebouwen in hun gemeente, binnen de daarvoor geldende kaders die in het Besluit versterking gebouwen Groningen zijn omschreven. De Lokale Plannen van Aanpak zijn input voor het Meerjarenversterkingsprogramma dat de NCG elk halfjaar opstelt (bijstelt) en dat vervolgens weer als input geldt voor het volgende LPA.